Υπηρεσίες

Η FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με τα στελέχη και τους συνεργάτες της παρέχει σε όλες τις Οικονομικές Μονάδες (Ανώνυμες Εταιρείες, Ε.Π.Ε., Νομικά Πρόσωπα, Οργανισμούς κ.λπ. τις εξής υπηρεσίες:

–       Ετήσιους Τακτικούς Ελέγχους που προβλέπονται από τη νομοθεσία (Ν.2190/1920, Ν.3190/1955, Ν.2880/2001 κ.λπ.)

–       Φορολογικούς Ελέγχους

–       Ελέγχους Οικονομικών Καταστάσεων των Νοσοκομείων

–       Ετήσιους ελέγχους Οικονομικών Καταστάσεων των Ο.Τ.Α.

–      Άλλους γενικούς ή ειδικούς ελέγχους σε βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών Οικονομικών Μονάδων.

–      Ελέγχους – Εκθέσεις για συγχωνεύσεις και μετατροπές επιχειρήσεων, εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων, μειώσεις Μετοχικού Κεφαλαίου.

–      Ελέγχους – Εκθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών των Εταιριών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

–      Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς